Home STARE KATEGORIJE Labin - Gradonačelnik Nastavljeni radovi na obnovi Circola

Nastavljeni radovi na obnovi Circola

Nakon što su  u 2018.
godini  završeni radovi na sanaciji krova
zgrade Malog kazališta u Labinu, u tijeku je 
sanacija plafona te konzervatorsko – restauratorski radovi na osliku
plafona.  U Malom kazalištu posebno je zanimljiv njegov strop kojeg je
1893. godine dekorirao pulski umjetnik Giovanni Demori, a krajem 70 – ih godina
20. stoljeća restaurirao ga je labinski akademski slikar Eugen Kokot.

No, zbog  njegove
dotrajalosti  Grad  Labin je na temelju provedenog postupka
jednostavne javne nabave  u studenom
2018. sklopio ugovor sa tvrtkom KAPITEL d.o.o. iz Žminja , koja  posjeduje posebno odobrenje Ministarstva
kulture za rad na kulturnom dobru. Tvrtka Kapitel izvršit će radove na
učvršćivanju vapnene žbuke plafona u zgradi Malog kazališta i to kroz dvije
ugovorene faze, koje trebaju biti gotove do 15. ožujka 2019. godine. Vrijednost
ugovorenih radova je 331.243,75 kuna s uključenim  PDV-om.

Paralelno sa građevinskom sanacijom plafona, Grad Labin
proveo je postupak jednostavne nabave, te sklopio Ugovor sa tvrtkom ARS
RESTAURO d.o.o. iz Sinja kao najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje
konzervatorsko-restauratorskih radova na Circolu u vrijednosti od 300.000,00
kuna sa uključenim PDV-om. 

Konzervatorsko-restauratorskih radovi odvijati će se također
kroz dvije faze a   nadovezuju se na
građevinske radove.  Prva faza se odnosi
na izradu digitalne rekonstrukcije starijeg slikanog sloja u cjelini i
uklanjanje materijala starijih restauratorskih intervencija (slojevi žbuke i
preslika) a druga faza na konsolidaciju i čišćenje slikanog sloja, kao i
rekonstrukciju mlađeg slikanog sloja. Završetak radova planira se sredinom
mjeseca svibnja. U Proračunu Grada Labina osigurana su sredstva za ovu
vrijednu investiciju u jedno od najljepših kulturnih zdanja Labina.