Home STARE KATEGORIJE Labin - Vijeće Gloria Selan postala članica Odbora za kulturu

Gloria Selan postala članica Odbora za kulturu

Jučer je održana 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada
Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici
postavljali pitanja Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima
trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno predloženom dnevnom redu
doneseni su Zaključci o davanju prethodne suglasnosti na Statute OŠ „Ivo Lola
Ribar“ Labin, OŠ Matije Vlačića Labin, Centra „Liče Faraguna“ Labin te
Umjetničke škole Matka Brajše Rašana.

Sljedeća točka dnevnog reda uključivala je donošenje
Zaključka o prihvaćanju Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina te
je nakon duže rasprave i obrazloženja prihvaćena. Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić, na ovoj je
sjednici Vijeću izložio i Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje
srpanj-prosinac 2018. godine.

Doneseni su i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
davatelja javne usluge TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin za 2018. godinu, Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada,  troškovima uklanjanja odbačenog otpada i
provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na
području Grada Labina za 2018. godinu, Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Labina, Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Labina (Plodine), Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada
Labina za 2018. godinu te Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za
kulturu Gradskog vijeća Grada Labina kojim se članstva razrješuje Toni Juričić,
a imenuje  Gloria Selan.