Home LABIN Labin - ostalo Labinska tvrtka De Conte odabrana za radove na izgradnji parkirališta u Rapcu

Labinska tvrtka De Conte odabrana za radove na izgradnji parkirališta u Rapcu

Nakon što je u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih
novina dana 25. veljače 2019. godine pod brojem 2019/S 0F2-0006522 objavljena
obavijest o nabavi za Izgradnju parkirališta i potpornog zida u Rapcu, 18.
ožujka obavljeno je javno otvaranje ponuda. U propisanom roku pristigle su tri
ponude.

Pregled i ocjenu ponuda izvršilo je stručno povjerenstvo za
javnu nabavu, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Stručno
povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da ponuda ponuditelja DE CONTE d.o.o.,
Labin, nakon pregleda i ocjene ponuda u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz
Dokumentacije o nabavi, te je prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena
najpovoljnijom.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu predložilo je
Gradonačelniku Grada Labina da donese Odluku o odabiru ponude ponuditelja: DE
CONTE d.o.o., Labin za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za radove na Izgradnji
parkirališta i potpornog zida u Rapcu sa ponuđenom cijenom od 1.358.491,00 kuna
bez PDV-a. Planirani dovršetak radova je 45 dana od dana uvođenja u
posao.