Home STARE KATEGORIJE Labin - Vijeće Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina donesena odluka o izgradnji poslovne zone...

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina donesena odluka o izgradnji poslovne zone Ripenda Verbanci

Jučer je održana 24. redovna
sjednica Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je
Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku,
pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu
Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno
predloženom dnevnom redu donesene su Odluka o donošenju Plana djelovanja u
području prirodnih nepogoda na području Grada Labina te Odluka o određivanju
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Labina.

Vijećnici su donijeli i  Zaključke o primanju na znanje Informacije o
stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2018. godini, Izvješće o
poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2018. godinu te Izvješće o poslovanju TD
LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2018. godinu.

Sukladno Dnevnom redu usvojen je
i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu te
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu.

Donesene su i  prve izmjene i dopune Programa pripreme i
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019.
godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu, Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu, Programa jačanja gospodarstva za 2019. godinu
sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za
2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu, Proračuna Grada Labina za
2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu te Plana razvojnih programa
za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Plana implementacije
razvojnih programa za 2019. godinu.

Usvojila se i Odluka o davanju
suglasnosti za zaduživanje TD 1. MAJ LABIN d.o.o. Labin, Odluka o donošenju
Plana izgradnje i upravljanja poslovnom (poduzetničkom) zonom Ripenda Verbanci,
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Labina, Odluka o organizaciji,
načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina,
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina te kao zadnja točka dnevnog
reda usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena
i dopuna Statuta Europske neprofitne udruge ATRIUM.