Home LABIN Labin - ostalo Naknadu za uređenje voda više se ne plaća Hrvatskim vodama, već lokalnoj...

Naknadu za uređenje voda više se ne plaća Hrvatskim vodama, već lokalnoj samoupravi

Od 01.01.2019. godine Grad Labin
je kao jedinica lokalne samouprave preuzeo od Hrvatskih voda poslove iz članka
17. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva*.

To konkretno znači da naknadu za
uređenje voda umjesto Hrvatskim vodama od ove godine plaćate Gradu Labinu.
Tijekom 2019. godine naknada za uređenje vode bit će na zasebnoj uplatnici, a
od 2020. godine na uplatnici zajedno sa komunalnom naknadom.

Napominjemo da ova naknada ne
predstavlja novu obvezu plaćanja kao ni novo terećenje pa se time neće povećati
troškovi kućanstva niti poslovne djelatnosti.

Ukoliko ste izvršili plaćanje
naknade za uređenje voda za 2019. godinu, molimo da dostavite Zahtjev za povrat
sredstava Hrvatskim vodama, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv
„Raša-Boljunčica“, Zelenice 18, Labin.

Za sve informacije vezano za
pretplate i/ili opomene/ovrhe do 31.12.2018. slobodno se obratite Hrvatskim
vodama, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Raša-Boljunčica“, Zelenice 18,
Labin.


* * Izvadak iz Zakona o
financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16. i
127/17.)

Članak 17.

Na nekretnine na koje se
obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu,
jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje
voda. Naknada za uređenje voda iz stavka 1. ovoga članka obračunava se prema
podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade.

Jedinica lokalne samouprave
dostavlja obveznicima i rješenje o obračunu naknade iz članka 16. stavka 2. ovoga
Zakona. Jedinica lokalne samouprave naplaćuje naknadu za uređenje voda putem
uplatnica za komunalnu naknadu, uz koje zasebno iskazuje iznos, obračunske
elemente i način obračuna naknade za uređenje voda.

Jedinica lokalne samouprave
doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne
račune Hrvatskih voda na način i u rokovima uređenim propisom iz članka 76.
ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda.

Za poslove iz ovoga članka
jedinici lokalne samouprave pripada naknada:

‒ u visini određenoj propisom iz
članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje
voda po svakom rješenju o obračunu naknade za uređenje voda dostavljenom
obvezniku i

‒ 10% na iznos Hrvatskim vodama
uplaćene naknade za uređenje voda.