Home LABIN Labin - ostalo Objavljen javni poziv za korištenje javne površine za vrijeme gradskih manifestacija ovog...

Objavljen javni poziv za korištenje javne površine za vrijeme gradskih manifestacija ovog ljeta

Na temelju članka 51. Statuta
Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran
tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih
površina na području Grada Labina (“Službene novine Grada Labina”
broj 17/17., 2/18, i 13/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI
POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme
manifestacija:

16. FEŠTA PETROVA – 29. lipanj
2019. godine

NOĆ GRADA LABINA – 17. kolovoza 2019.
godine


Lokacija 1. 
–       namjena lokacije: ugostiteljska
djelatnost, 
–       lokacija se sastoji od:
     a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje
(12,00 m2)
                                                    b – površine za postavu ugostiteljske terase (25,00 m2)
–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 3.700,00 kuna,
–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju,
–       korisnik je dužan pridržavati se odredba
priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i
vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

Lokacija 2. 


–       namjena lokacije: ugostiteljska
djelatnost, 

–       lokacija se sastoji od:
     a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje
(20,00 m2)

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 2.000,00 kuna

–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju,

–       korisnik je dužan pridržavati se odredba
priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i
vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

Lokacija 3. 

–       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost, 

–       lokacija se sastoji od:
     a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje
(15,00 m2)

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 1.500,00 kuna

–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju,

–       korisnik je dužan pridržavati se odredba
priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i
vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

Lokacija 4. 

–       namjena lokacije: ugostiteljska
djelatnost, 

–       lokacija se sastoji od:
     a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje
(20,00 m2)

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 2.000,00 kuna

–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju,

–       korisnik je dužan pridržavati se odredba
priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i
vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

Lokacija 5. 

–       namjena lokacije: ugostiteljska
djelatnost, 

–       lokacija se sastoji od:
     a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje
(30,00 m2)

                                                    b – površine za postavu ugostiteljske terase (50,00 m2)

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 8.000,00 kuna

–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju,

–       korisnik je dužan pridržavati se odredba
priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i
vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.


 Lokacija 6. 

–       namjena lokacije: ugostiteljska
djelatnost (dozvoljena je prodaja fritula i dr. vrsta uštipaka i palačinki),

–       korisnik lokacije može koristiti štand
maksimalne dimenzije 3,00 x 2,00 m,

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 600,00 kuna,

–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju,

–       korisnik je dužan pridržavati se odredba
priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i
vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

Lokacija 7. 

–       namjena lokacije: trgovačka djelatnost
(dozvoljena je prodaja bombona, kokica i šećerne vate),

–       korisnik lokacije može koristiti štand
maksimalne dimenzije 3,00 x 1,50 m,

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 900,00 kuna

–       korisnik lokacije na korištenje dobiva
priključak na el. instalaciju 

Lokacija 8. 

–       namjena lokacije: trgovačka djelatnost
(dozvoljena je prodaja plodina i kokica),

–       korisnik lokacije može koristiti štand
maksimalne dimenzije 2,00 x 1,00 m,

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 400,00 kuna

Lokacija 9.

–       namjena lokacije: trgovačka djelatnost
(dozvoljena je prodaja balona punjena helijem),

–       korisnik lokacije može koristiti max 2,00
m2 površine

–       početni iznos poreza na korištenje javne
površine iznosi 400,00 kuna

Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom.

OPĆI UVJETI:

– ponude za korištenje javne površine daju se isključivo za obje manifestacije
kao jedna ponuda,

dodijeljene lokacije se moraju koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu
sa Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te
drugim pozitivnim propisima,
– nije dozvoljeno davanje dodijeljenih lokacija u podzakup.

U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin ima pravo
ukinuti Rješenje o korištenju dodijeljenih javne površine bez prava na naknadu
štete.     

 
SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                  

1.      Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.      Izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili
Obrtnog registra ili Registra domaće radinosti ili Registra OPG-a,

3.      Potvrda nadležnog odjela Gradske uprave o
podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.      Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

5.      Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za
pokretne objekte (vrijedi samo za Lokaciju 6. i 7.)

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina
za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od
50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

 DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje
u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa
svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11
“NE OTVARATI – manifestacije u Labinu 2019”.

Rok za
predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči
Grada Labina, odnosno 13. lipnja 2019. godine u 1200 sati. Ponude moraju biti
zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način
dostave.

U
razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će
biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma. Krajnji rok
za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

INFORMACIJE:

Za sve
ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina,
na telefon 866-863, 099 2108546 ili e-mail: komunalni.odjel@labin.hr

GRAFIČKI PRIKAZ