Home STARE KATEGORIJE Općine - Pićan Želite javni prostor na Legendfestu? Objavljen je javni natječaj

Želite javni prostor na Legendfestu? Objavljen je javni natječaj

Temeljem članka 42. Statuta
Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), Načelnik Općine Pićan
dana 08. srpnja 2019. godine raspisuje Javni natječaj za prikupljanje
pisanih ponuda za korištenje javnih površina 
za LegendFest 2019.g. (26. i 27. srpnja).

Predmet ponude: Zakup javne
površine radi postavljanja pokretnih ugostiteljskih radnji za prodaju hrane i
pića, na sljedećim prodajnim mjestima:

a. Prodajno mjesto na trgu u
Pićnu, ispred zgrade dječjeg vrtića

b. Prodajno mjesto u donjem
dijelu parka u Pićnu.

2. Za svako prodajno mjesto
početna cijena zakupa iznosi 15.000,00 kuna (za oba dana).

3. Podnositelji ponuda dužni su
uplatiti jamčevinu u visini od 500,00 kuna.

Natjecateljima koji ne uspiju u Natječaju jamčevina se vraća, dok se onome koji
uspije ista uračunava u cijenu korištenja prodajnog mjesta.

Jamčevina se uplaćuje na žiro
račun Općine Pićan, IBAN: HR07 2407000 1833000003, model plaćanja 68, poziv na
broj 5738-OIB ponuđača, sa naznakom „jamčevina za zakup javne površine“.

4. Zainteresirane osobe podnose
pisane ponude s naznakom prodajnog mjesta za koje se natječu, visinu ponuđenog
iznosa i kratkim opisom asortimana ponude. Uz ponudu, zainteresirane osobe
dostavljaju presliku rješenja o obavljanju djelatnosti, odnosno presliku
rješenja o upisu u sudski registar, kao i dokaz o uplati jamčevine.

5. Ponuditelji se mogu
istovremeno natjecati samo za jedno prodajno mjesto.

6. Uvjeti koje ponuditelji moraju
ispuniti su sljedeći:

a. ugostitelji se trebaju
obvezati da će svoje štandove, šankove i stolove urediti na način prigodan za
događaj (šankovi obučeni u jutu, bez reklamnih suncobrana i ostalih reklamnih
rekvizita, itd.)

b. pristanak na raspored stolova
određen od strane komunalnog redara Općine Pićan.

7. Ponude za zakup javnih
površina (postavu ugostiteljskih radnji) podnose se u zatvorenoj kuverti s
naznakom „Natječaj za korištenje javnih površina – ne otvaraj“, zaključno do
17. srpnja 2019. godine do 15,00 sati, putem pošte ili neposredno u Jedinstveni
upravni odjel Općine Pićan. Ponude pristigle van tog roka neće se razmatrati.

8. O rezultatima natječaja svi
ponuđači će biti obaviješteni u roku od tri dana od dana odabira najpovoljnije
ponude. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Pićan osobno, na broj telefona 052/887-048 ili putem maila: martina.bilic@pican.hr.