Home STARE KATEGORIJE Labin - Vijeće Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Danas su gradski vijećnici
održali 27. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku
sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja
Gradonačelniku, pročelnicima upravnih odjela te direktorima trgovačkih društava
u suvlasništvu Grada Labina.

Nakon Aktualnog sata sukladno
predloženom dnevnom redu usvojen je i rebalans Proračuna Grada Labina za 2019.
godinu, odnosno njegove Druge izmjene i dopune. Tako su donesene Druge izmjene
i dopune Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i građevina javne namjene, održavanja komunalne infrastrukture,
jačanja gospodarstva, socijalnog programa, javnih potreba u sportu te programa
promicanja kulture.

Jednoglasnim usvajanjem svih
točaka današnjeg dnevnog reda Gradskog vijeća između ostalog usvojene su i  druge izmjene i dopune Plana razvojnih
programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i
Plana implementacije razvojnih programa za 2019. godinu te Odluka o izmjeni
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu.

Na sjednici vijećnici su donesli
i Odluku o izradi IV. Izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike te
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli
parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina.

Donesena je i Odluka o davanju
suglasnosti za zaduživanje TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin za realizaciju
kapitalnih projekata vodoopskrbe koji su prioritetni za pojedine jedinice
lokalne samouprave na našem području. Za kraj današnje sjednice donesena je
Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2020.
godinu.