Home OPĆINE Pićan Općina Pićan prodaje kuću u Marišću

Općina Pićan prodaje kuću u Marišću

Općina Pićan danas je objavila natječaj za prodaju kuće u Marišću, mjestu koje se nalazi malo iznad Vodogradnje prema Perinićima.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), te članka 4. Odluke o prodaji nekretnine („Službene novine Općine Pićan“ br. 11/20) dana 11. siječnja 2021.g. Načelnik Općine Pićan raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina

i to:

Adresa KČ i KO   Oznaka Površina   Zk. ul. br. Poč. cijena Jamčevina Namjena
Marišće br. 51) k.č. 8802/2 k.o. Pićan kuća i dvorište 452 m2 1347 222.000 kn 11.100 kn Izgrađeno građ. zemljište

Detalje o natječaju možete vidjeti OVDJE, a rok za podnošenje ponuda je 08. veljače 2021.g. do 12,00 sati.

Javno otvaranje ponuda će provesti Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama dana 11. veljače 2021.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan. Ponuditelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni na otvaranju ponuda.