Home OPĆINE Sveta Nedelja Otvoren postupak javne nabave za nedešćanski Dom Poldrugo Valentin

Otvoren postupak javne nabave za nedešćanski Dom Poldrugo Valentin

Općina Sveta Nedelja je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila poziv na nadmetanje za izvođenje radova rekonstrukcija I. kata Društvenog doma Poldrugo Valentin, koji obuhvaćaju izgradnju multifunkcionalne dvorane za javne potrebe. Procijenjena vrijednost nabave je 811.200,00 HRK bez PDV-a.

Općina je izradila Dokumentaciju o nabavi koja čini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.

Pravo sudjelovanja na nadmetanju za nabavu radova imaju svi gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude za izvršenje radova koji su predmet nadmetanja, a u skladu s zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 01. lipnja 2021. godine do 12:00 sati. Više o pozivu na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/